Lustrationsarkivet

Överlåtelse av material till Lustrationsarkivet

Lustrationsarkivet fungerar i anslutning till Borgerliga Arbetets Arkiv, och arkivets målsättning är att fungera som ett arkiv över nutidshistoria, finlandisering och framstående personers östrelationer.

Arkivet emottar material i anslutning till detta och samlar minnesbilder kring detta ämne.

Överlåtelse av arkivmaterial

Till Lustrationsarkivet kan överlåtas material so t.ex. texter, bilder, audio- och videomaterial. Materialen kan överlåtas av vilka personer och instanser som helst.

Arkivmaterialet kan lagras också i en elektronisk databas, om inte överlåtaren uttryckligen förbjuder detta. Materialet kan arkiveras i flera olika format och materialet kan kopieras. Till detta kan vara berättigade också personer eller instanser, till vilka överlåtaren gett rätt härtill i samband med överlåtelsen eller därefter.

Manuskript och svar på förfrågan om material

Skriv ert svar på vår anhållan om material på vitt A4-ark. Iakta lämpliga marginaler. Undvik självhäftande papper, tejp, lim och nitar eller häftklamrar.

Skriv på ett annat pappersark (eller fält av e-postmeddelande) er bakgrundsinformation: namn, adress, telefonnummer och e-post; utbildning och yrke (även tidigare); födelsedatum och -plats och underteckna ett samtycke till att det skickade materialet arkiveras för forskningsändamål i Lustrationsarkivet.

Om du skickar din text som en bifogad fil, använd företrädesvis doc-, rtf- eller txt-format. Använd inte skandinaviska tecken eller specialtecken i filnamn.

Inskickat material återbördas inte, så ta gärna kopia på materialet innan det skickas.

Personliga arkiv och föreningars litterära arkiv

Person- och föreningsarkiv lagras som en helhet; att splittra ett arkiv försvårar forskares arbete, låter sammanhang gå förlorade och fördunklar en helhetsbedömning.

Överlåtelsen av material behöver inte uppordnas eller katalogiseras av överlåtaren.

Materialet kan dock preliminärt sorteras och katalogiseras följande gruppering enligt instruktionerna.

Om materialets offentlighet och övriga villkor kan överenskommas vid inlämnandet.

Material kan inlämnas på följande sätt:

– hämta ditt material personligen eller skicka ett brev till adressen: Lustrationsarkivet / Almvägen 4 A 10, 00270, HELSINGFORS

– genom blanketten på lustraatio.fi-webbsidan, eller

– skicka e-post till arkisto@lustraatio.fi

Om besök till Lustrationsarkivet bör överenskommas på förhand.