logo

Lustraatioarkisto

Aineiston luovuttaminen Lustraatioarkistoon

Porvarillisen Työn Arkiston yhteydessä toimiva lähihistoriaan, suomettumiseen ja vaikuttajien itäyhteyksiin keskittyvä Lustraatioarkisto ottaa vastaan aineistoluovutuksia sekä kerää aiheesta muistitietoa.

Arkistoaineiston luovuttaminen

Lustraatioarkistoon voidaan liittää aiheeseen liittyviä tekstejä, kuvia, äänitteitä ja videoita. Aineistoja voi luovuttaa kuka tahansa.

Arkisto voi tallentaa luovuttamanne aineiston myös sähköiseen tietokantaansa, ellette tätä kiellä. Aineisto voidaan arkistoida useissa eri muodoissa ja aineistosta voidaan ottaa kopioita. Tähän ovat oikeutettuja myös henkilöt, joille olette sallinut aineistoon tutustumisen luovutuksen yhteydessä tai ilmoittaessanne ensin esittämänne tahdon muutoksesta.

Käsikirjoitukset ja keruuvastaukset

Kirjoittakaa keruuvastauksenne valkoiselle A4-arkille. Älkää kirjoittako aivan paperin reunoihin saakka. Älkää käytä tarroja, teippejä, liimaa tai niittejä.

Kirjoittakaa eri liuskalle (tai sähköpostin viestikenttään) taustatietosi: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti; koulutus ja ammatti (myös entiset); syntymäaika ja -paikka sekä allekirjoitettu suostumuksenne siihen, että lähettämänne aineisto arkistoidaan nimellänne tutkimuskäyttöön Porvarillisen Työn arkistossa säilytettävään Lustraatioarkistoon.

Jos lähetätte tekstiä liitetiedostona, käytä mieluiten doc-, rtf- tai txt-muotoa. Älä käytä ääkkösiä tai erikoismerkkejä tiedostojen nimissä.

Kirjoituksia ei palauteta, joten ottakaa itsellenne kopio.

Henkilöarkistot ja kirjallisten yhdistysten arkistot

Henkilö- ja yhdistysten arkistot tulee säilyttää yhtenä kokonaisuutena. Arkistoaineiston hajottaminen osiin vaikeuttaa tutkijoiden työtä, peittää asiayhteyksiä ja hämärtää kokonaisuuksien hahmottamista.

Aineiston luovuttamien ei edellytä etukäteen järjestämistä.

Aineistoa voi alustavasti lajitella asiakokonaisuuksiksi ryhmittelyohjeen mukaan.
Aineiston käyttöehdoista voi neuvotella luovutuksen yhteydessä.

Valokuvat

Kun lähetätte valokuvia tai negatiiveja, kirjoittakaa jokaisesta kuvasta erilliselle paperille (ei kuviin) tärkeimmät tiedot: kuvausaika ja -paikka, aihe, henkilöt sekä kuvaaja. Kertokaa tarina, joka kuvaan liittyy.

Jotta kuvanne eivät vahingoittuisi, välttäkää valokuvien kiinnittämistä mihinkään. Taitettu valkoinen paperi tai puhdas kirjekuori on hyvä suoja. Valokuvia ei myöskään pidä irrottaa vaan lähetä valmiit albumit tai albumilehdet sellaisenaan. Arkiston kanssa voi sopia suurikokoisen aineiston toimituksesta.

Jos aineisto on digitaalisessa muodossa, lähettäkää kuvatiedostot, älkää niiden tulosteita. Tiedostot on suositeltavaa lähettää sähköpostin sijaan esim. cd:llä. Jos aiotte skannata tai skannauttaa valokuvat arkistoa varten, kysykää lisäohjeita.

Äänitteet

Käyttäkää äänityksessä tiedostoja tekevää äänitallenninta, joka tuottaa waw-, mp3- tai wma-tiedostoja.

Liittäkää mukaan äänitallenteen perustiedot (haastatteluaika ja -paikka sekä haastattelijan ja haastateltavan henkilötiedot) ja kuvaus haastattelun sisällöstä.

Puhukaa äänitteen alkuun haastatteluaika ja -paikka ja haastattelijan ja haastateltavan henkilötiedot sekä kysykää haastateltavalta suostumus siihen, että aineisto arkistoidaan myös hänen nimellään arkistoon tutkimuskäyttöön.

Voitte toimittaa aineistoa

tuomalla lähetyksenne itse paikalle tai lähettämällä kirjepostina osoitteeseen Lustraatioarkisto, Jalavatie 4 A 10, 00270, HELSINKI

tai


sähköpostitse osoitteeseen arkisto@lustraatio.fi


Mikäli toimitatte itse tai asiamiehen välityksellä lähetyksen arkistoon, sopikaa ajankohdasta etukäteen.

— — —

Muistitiedon luovuttaminen

Kaipaamme kokemuksia koko Suomen alueelta ja kaikilta yhteiskunnan sektoreilta. Olemme kiinnostuneita myös hyvin pienistä yksityiskohdista, joilla ei itsessään ole suurta valtakunnallista merkitystä. Tavoitteemme on luoda kattava tietokanta, jonka eri osia lähdekriittisesti yhdistämällä voidaan saada aikaan tasokasta tutkimusta ja uusia näkökulmia. Älkää siis epäröikö kertoa merkityksettömiltäkään tuntuvia kokemuksianne!

Esimerkkejä kysymyksistä, joita voitte pohtia kirjoittaessanne:

Onko teillä omakohtaisia kokemuksia suomettumisen vaikutuksista tai oletteko joutunut aiheen kanssa tekemisiin? Mitä muistoja teillä on ns. suomettumisesta? Onko teillä kokemuksia entisen itäblokin tiedustelupalvelujen ja niitä lähellä olleiden tahojen toiminnasta kylmän sodan ajan Suomessa? Millaiset suomalaiset vaikuttajat edistivät niiden tavoitteita?

Millaisia muistoja teillä on ajan keskusteluilmapiiristä? Miten Neuvostoliiton vaikutus näkyi kouluissa, kansalaisjärjestöissä, ystävyysseuroissa tai paikallispolitiikassa?

Oliko itsellänne “kotiryssä” ja jos oli, millaisia keskusteluja kävitte? Tunsitteko henkilön, joka puhui yhteydenpidosta avoimesti tai yritti peitellä sitä? Millaisia yksityiskohtia toimintaan liittyi? Kärsikö uranne olemattoman tai liian vähäisen yhteydenpidon vuoksi tai hyödyittekö yhteyksistä tavalla tai toisella?

Miten Neuvostoliiton ja muiden sosialistimaiden vaikutus näkyi Suomessa konkreettisesti poliitikkojen, virkamiesten, liike-elämän, ay-liikkeen, maanpuolustustoiminnan, median ja kulttuuriväen edustajien keskuudessa? Miten itse koitte asian ja eroavatko kokemuksenne merkittävästi aikalaistenne kokemuksista? Jouduitteko leimatuksi?

Oletteko törmännyt tai ovatko tuttavanne törmänneet vastaavaan toimintaan nyky-Venäjän harjoittamana? Milloin ja missä havaitsitte tämän? Onko vanhoja yhteyksiä yritetty luoda uudelleen sosialismin romahdettua? Jos, onko se tiedossanne olevassa tapauksessa onnistunut? Onko tiedossanne tapauksia täysin uusien yhteistyökumppaneiden ja avustajien etsinnästä? Oletteko havainnut, että rahaa olisi pyritty epäsuorasti käyttämään poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamiseksi?

Oletteko havainnut tai ovatko tuttavanne havainneet itätiedustelun harjoittamaa laitonta toimintaa, lahjontayrityksiä tai kiristystä kanssa kylmän sodan aikana tai nykyään? Mitä tuolloin tapahtui ja mihin laajempaan kokonaisuuteen asia mahdollisesti liittyi, jos liittyi?

Muistitiedon arkistointi Lustraatioarkistoon

Voitte lähettää muistitietoa omalla nimellänne tai nimimerkillä. Kertokaa vastauksessa ainakin syntymävuotenne, sukupuolenne, asuinpaikkanne kuvaamienne tapahtumien aikana sekä tahtonne aineiston käytöstä (mahdollinen salassapitoaika sekä tieto siitä, sallitteko aineistoon tutustumisen kaikille sitä pyytäville vai ainoastaan tutkijoille/journalisteille).

Pyydämme liittämään mukaan myös yhteystietonne mahdollisten lisätietojen kysymistä varten, vaikka tämä ei olekaan pakollista. Arkisto ei sitoudu tallentamaan tietokantaansa aineistoa, jonka ei katsota palvelevan hankkeen tarkoitusta. Kerran tietokantaan tallennettua aineistoa ei poisteta. Muistitieto voidaan arkistoida useissa eri muodoissa ja aineistosta voidaan ottaa kopioita. Tähän ovat oikeutettuja myös henkilöt, joille olette sallinut aineistoon tutustumisen luovutuksen yhteydessä tai ilmoitettaessanne ensin esittämänne tahdon muutoksesta.

Voitte lähettää muistitietoaineistoa

lustraatio.fi -sivustolta löytyvän lomakkeen kautta

kirjepostina osoitteeseen Muistitieto, Lustraatioarkisto, Jalavatie 4 A 10, 00270, HELSINKI

sähköpostitse osoitteeseen muistitieto@lustraatio.fi